-ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد

    ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد     -  قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد -  ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد ...

adمعرفي مسئولين

معرفي مسئولين    شهردار قزوین:  سیاوش طاهرخانی معاون مالی و اقتصادی: سيد تقي مجابي سرپرست معاون حمل و نقل و ترافيک: شیما زرآبادی پور سرپرست معاونت...