معرفي مسئولين

معرفي مسئولين    سرپرست شهرداری قزوین:  سید مهدی کاظمی معاون مالی و اقتصادی: سيد تقي مجابي سرپرست معاون حمل و نقل و ترافيک: شیما زرآبادی پور سرپرست...