شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

هنرور ، مدیر هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین:

کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر نقش مهمی در ایجاد مدیریت یکپارچه شهری داشته است

علیرضا هنرور ، مدیر هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین گفت: با توجه به اهمیت بحث مدیریت یکپارچه شهری در رابطه با هماهنگی و همکاری مدیران اجرایی شهر ، این مهم در حال حاضر در بهترین شرایط قرار داشته و دستگاه های اجرایی شهر بهترین تعامل و همکاری را با یکدیگر دارند .

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین؛ هنرور افزود: این جلسات هر ماهه با حضور مدیران مناطق، سازمان ها و حوزه های شهرداری و مدیران دستگاه های خدمات رسان برگزار شده و در رابطه با هماهنگی برنامه های اجرایی شهر در آن بحث و گفتگو می شود.
وی در ادامه افزود: باید هماهنگی و همکاری بین شهرداری و دستگاه های خدمات رسان بیشتر شده و در این راستا باید اهداف مدیریت واحد شهری مورد نظر قرار گرفته  تا نتیجه که همان رضایت شهروندان است به سرعت حاصل شود.
جانشین شهردار در پنجمین جلسه کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر گفت : یکی از موضوعات مهم در این جلسه فعال سازی کمیته حفاری مناطق بود که با این کار پروسه استعلام پیش از پروژه حذف شده و پروژه های عمرانی با سرعت بیشتری اجرایی می شود.

پایان پیام

 

تصاویر مرتبط