دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶

وفايي راد، مسئول هماهنگي امور نواحي شهرداري قزوين:

اشغال كنندگان غير مجاز معابر جريمه مي شوند

هرگونه اشغال معابر شامل انباشت مصالح ساختماني، انجام عمليات ساختماني و نصب داربست فلزي در سطح معابر شهر منوط به اخذ مجوز لازم از شهرداري قزوين مي باشد.

 

پيام شهر- محمد وفايي راد، مسئول هماهنگي امور نواحي شهرداري قزوين با اشاره به اجراي طرح نظام مندي اشغال معابر توسط واحدهاي ساختماني و صنفي، گفت: شهرداري قزوين اقدام به تهيه و تصويب لايحه اي جامع و مدون كرده است كه طبق آن ايجاد هرگونه اشغال معابر شامل انباشت مصالح ساختماني ، انجام عمليات ساختماني و نصب داربست فلزي در سطح معابر شهر منوط به اخذ مجوز لازم از شهرداري مي باشد.
وفايي راد، با بيان اينكه اين لايحه توسط اداره هماهنگي نواحي شهرداري تهيه وآئين نامه اجرائي آن به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده كه از ابتداي خرداد ماه لازم الاجراست، افزود: تعيين عوارض اشغال مجاز يا غير مجاز معابر با توجه به ضرايبي همچون قيمت منطقه بندي ، نوع معبر ، متراژ برّ ملک ، متراژ اشغال شده ، درجه اهميت تردد معابر ، کاربري ملک ، عرض معبر ، مرتبه صدور اخطار کتبي ، وضعيت مالک پس از صدور اخطار کتبي و وضعيت مجوز ساخت و ساز محاسبه خواهد شد .
وي با تاكيد بر اينكه پس از مشاهده تخلفات اشغال غيرمجاز معابر در نواحي شهري در سه  مرحله اقدام به صدور اخطار کتبي و در صورت عدم توجه مالک به اخطارهاي صادره، عوارض اشغال غير مجاز معابر محاسبه و دريافت خواهد شد، تصريح كرد: ميزان عوارض اشغال غيرمجاز معابر با تعداد اشغال غير مجاز و صدور اخطار کتبي رابطه مستقيم دارد و با افزايش تعداد تخلفات، مبلغ عوارض نيز بصورت پلکاني افزايش خواهد يافت.
به گفته وي نواحي شهري مسئول شناسائي تخلفات اشغال معابر بوده و واحدهاي اجرائيات مناطق نيز در اجراي طرح مذکور ، تعامل تنگاتنگي را با نواحي شهري برقرار خواهند كرد.
مسئول امور هماهنگي نواحي شهرداري قزوين گفت: مالکين واحدهاي ساختماني که اقدام به اخذ مجوز ساخت و ساز يا تعمير ساختماني كرده ولي معابر را بصورت غيرمجاز اشغال کرده اند، مي توانند پس از طي مراحل  تعيين شده و پرداخت عوارض اشغال غير مجاز معابر، بلافاصله نسبت به اخذ مجوز اشغال مجاز معابر اقدام كرده  و از تمهيدات ويژه در نظر گرفته شده بهره مند شوند.
وفايي راد با تاكيد بر اينكه مصالح و وسايلي كه موجب سد معبر شده توسط اجرائيات شهرداري جمع آوري مي شود، اظهار كرد: در صورت اصرار مالکين بر اشغال غير مجاز معابر و احتمال بروز خطرات مالي و جاني براي شهروندان و عدم اعتناي مالکين به اخطارهاي صادره ، وسايل و مصالحي که موجب ايجاد سدمعبر شده توسط واحد اجرائيات جمع آوري شده و عودت آن منوط به پرداخت هزينه هاي ديگري همچون هزينه بارگيري ، حمل ، تخليه و انبارداري طبق فهرست بهاي مصوب مي باشد .
اين مسئول در خصوص اينكه هرگونه اشغال موقت معابر بايد با هماهنگي نواحي صورت گيرد، افزود: هرگونه اشغال موقت معابر با هر بازه زماني بدون هماهنگي با نواحي به عنوان اشغال غير مجاز تلقي شده و در هر مرحله از اشغال موقت  بايد هماهنگي هاي لازم صورت پذيرد .
وي در خصوص اشغال معابر توسط واحد هاي صنفي خاطر نشان كرد: اشغال معابر توسط واحدهاي صنفي به هر شکل ، نوع و ميزان ممنوع بوده و به عنوان اشغال غير مجاز معابر شناخته خواهد شد و هيچ گونه مجوز اشغال مجاز معابر جهت امور کسب و پيشه توسط نواحي شهري صادر نخواهد شد؛ بنابراين به واحدهاي صنفي توصيه مي شود از ايجاد هرگونه سد معبر خودداري كنند.
وفايي راد با تصريح اينكهنصب هر گونه داربست فلزي به منظور انجام تمامي امور اعم از ساختماني ، تزئيني و مرمتي نيازمند اخذ مجوز اشغال مجاز معابر از نواحي شهري است،نقش كنترل اشغال معابر را در جهت ساماندهي  شهر پررنگ ارزيابي و خاطر نشان كرد: اميدواريم که مالکين ساختماني و صنفي با رعايت و  احترام به مصوبات وضع شده ، شهرداري را در ايجاد معابري مناسب ياري كنند تا عموم شهروندان ضمن برخورداري از معابري امن و عاري از هر گونه خطرات جاني و مالي ، شاهد معابري با سيماي شهري مطلوب باشند .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط