شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۲۱

صباغان، مدير عامل تاكسيراني شهرداري:

تاکسي هاي گردشي قزوين خطي مي شوند

به منظور کاهش بارترافيکي سطح شهر و بهينه سازي کار تاکسيرانان، تاکسي هاي گردشي سطح شهر به بصورت خطي مي شوند.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري قزوين؛ جوادصباغان،مديرعامل اين سازمان گفت: به منظور کاهش بارترافيکي سطح شهر و بهينه سازي کار تاکسيرانان وبراساس مواد يك وچهار اساسنامه سازمان مديريت ونظارت برتاکسيراني شهر قزوين که اصلاح وايجادسيستم تاکسيراني شهرقزوين رايکي ازوظايف اين سازمان تعيين کرده است ،تاکسي هاي سطح شهر بصورت گردشي تبديل به خطي مي گردند.
صباغان افزود: اين برنامه ازاوايل ارديبهشت ماه 90دردستور کار سازمان قرار گرفته و تاکنون پس از آماده سازي ايستگاههاي تاکسي ، تعداد 400دستگاه تاکسي بصورت خطي سامان دهي ومشغول کارشده اند .
وي با اشاره به عدم افزايش نرخ کرايه تاکسي هاي خطي تصريح کرد: باتغيير وضعيت تاکسي ها ازگردشي به خطي هيچ گونه کرايه اي به نرخ کرايه هاي تاکسي افزوده نمي شود وتاکسيرانان بايد براساس نرخ اعلامي که بصورت برچسب تتهاي آنان الصاق گرديده است،ازمسافران خودکرايه دريافت نمايند .
صباغان بااشاره به عمليات احداث ايستگاههاي تاکسي درسطح شهر افزود:به منظور تامين رفاه شهروندان محترم ،بزودي عمليات احداث ده ايستگاه –سايبان تاکسي درده نقطه شهرقزوين آغازخواهدشد که تا هفته دولت به بهره برداري خواهدرسيد.
مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرقزوين تاکيدکرد:تمام تلاش مجموعه ناوگان تاکسيراني شهرقزوين خدمت به همشهريان گرانقدراست وازاين طريق آمادگي خودرا جهت دريافت پيشنهادها وانتقادهاي مردم ازطريق سامانه پيام کوتاه به شماره تلفن 30007133يا تلفن 2568083اعلام مي نماييم.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط