شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۲۱

نصرتي، شهردار قزوين:

تامين سلامت شهروندان نيازمند مشارکت تمامي دستگاه هاي اجرايي است

با توجه به مفهوم سلامتي و نقش عوامل مختلف مثل مسکن، آموزش، امنيت و نظافت در ارتقاء آن ، شهرداري به عنوان بازوي اجرايي منتخبين مردم و مأمور رسيدگي به امور مرتبط باذي نفعان خويش نقش مؤثري در تأمين سلامت جامعه دارد.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين ؛ مسعود نصرتي، شهردار قزوين افزود: شهرداري با توجه به وظايف خود از جمله حفاظت محيط و امنيت، برنامه ريزي براي اوقات فراغت شهروندان، آموزش، تعاون اقتصادي، تأمين تأسيسات زير بنايي و مايحتاج شهري، نظافت و حفظ بهداشت شهري، ايجاد و گسترش فضاي سبز، مسکن و شهرسازي، رفاه اجتماعي و حمل و نقل نقش عميق و وسيعي دراداره امور شهر دارد.
نصرتي با اشاره به بند 4 تبصره 4 ماده 55 قانون شهرداريها، يكي از وظايف شهرداري ها را مراقبت در امور بهداشت ساکنين شهر و همکاري با ديگر ارگان ها در اين زمينه عنوان كرد و گفت: بهبود کيفيت زندگي اجتماعي و جلب رضايت شهروندان به عنوان مأموريت شهر قزوين تعريف شده است و مديريت شهري بهينه جز با دستيابي به مجموعه اي از هنجارها و ابزارها از جمله افزايش ايمني و سلامت در محيط زندگي شهروندان و مشارکت فعالانه آنان بدست نمي آيد.
وي ادامه داد: شهرداري قزوين با اعتقاد به اين که سلامت موضوع بين بخشي است و همکاري و مشارکت تمامي دستگاه هاي اجرايي را مي طلبد، علاوه بر اقدامات و فعاليتهاي سازمان فرهنگي- ورزشي، با 12 پروژه مهم و تاثيرگذار در طرح جامع سلامت استان مشارکت كرده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط