سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۲/۱۳

نظري پور، معاون شهرداري قزوين:

ورودي هاي شهر قزوين ساماندهي مي شود

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين از در دستور كار قرار گرفتن طرح ساماندهي ورودي هاي شهر قزوين توسط شهرداري خبر داد.

 

فرزانه نظري پور ، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت : هر چند در گذشته هاي نه چندان نزديك مبادي ورودي شهرها از كيفيت هاي بصري ، ادراكي و زيبا شناختي منحصر بفردي برخودار بوده و جايگاه آن در كليت شهر مورد توجه بوده است، ولي در سالهاي اخير بواسطه حضور و تجمع كاربري هاي تعميرگاهي، كارگاهي ، انبارهاي متروكه و مكان هاي جمع آوري ماشين آلات و آهن قراضه كه اين مكانها را مكان هاي مناسبي براي استقرار خود ديده اند نه تنها كيفيت هاي گذشته را تخريب كردند بلكه به طبيعت اطراف شهر هجوم برده و آن را مورد تهديد قرار داده اند.
نظري پور با بيان اينكه در شهرهاي امروزي مفهوم ورودي عينيت كالبدي– عملكردي و ذهني مطلوب خود را از دست داده است، افزود: اين در حالي است كه دربرنامه ريزي ها و طرح هاي رسمي شهري ، نظير طرح هاي جامع و تفصيلي ، توجه چنداني به ساماندهي و تقويت جايگاه آن نمي شود.
وي با اظهار اينكه شهر قزوين نيز از اين قضيه مستثني نبوده و مبادي ورودي آن مورد هجوم كاربريهاي مختلفي بويژه كاربري هاي تعميرگاهي و كارگاهي قرار گرفته و بسياري از كيفيت هاي تاريخي ، هويتي ، طبيعي و بصري شهر را به عنوان شهري تاريخي با بستر طبيعي منحصر بفردش مورد تهديد جدي و نگران كننده قرار داده است، ادامه داد: در اين رهگذر سه ورودي شاخص شهر از سمت شهرهاي تهران ، رشت و همدان به دليل سازمان فضايي – عملكرديشان توسط شهرداري قزوين مورد شناسايي قرار گرفت و طرح آنها به مهندسين مشاور در نيمه دوم سال87 محول شد.
اين مقام مسئول با بيان اينكه پس از بررسي در جلسات متعدد كارشناسي و تخصصي قزوين +20 و كارگروه هاي مختلف ، طرح در حال حاضر در مرحله تصويب در دبير خانه كميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين است، تصريح كرد: از آنجاكه عمليات اجرايي طرح در برنامه و بودجه اجرايي شهرداري قزوين قرار گرفته و محقق شده است، اميد است راهكارهاي ارائه شده توسط مشاور جامعه عمل بخود بپوشاند.
وي با اشاره به جلسه اي كه در خصوص مكانيسم اجرايي طرح مذكور، ساماندهي مشاغل مزاحم و مجتمع هاي تعمير گاهي برگزار شده است، اظهار كرد: تخصيص بودجه يك ميليارد توماني براي هر يك از مناطق 1و2 بعنوان مبلغ محرك طرح در خصوص ساماندهي شاغل مزاحم بودجه سال 1390 شهرداري قزوين، ضرورت اتخاذ سياستهاي تشويقي و عدم استفاده از جبر براي واحدهاي تعميرگاهي – موجود، تاكيد بر حفظ باغات سنتي شهر قزوين با در نظر گرفتن شعار گردشگري و فرهنگي، توجه خاص به محور رشت و همدان به منظور اولويت نخست به دليل شرايط مناسب و اعمال سياستهاي مختلف شامل زيبا سازي –  بهسازي تغيير كاربري –  جابجايي –  تخريب با توجه به شرايط هر محور از جمله مواردي بود كه در دستور شهرداري قزوين كار قرار گرفت.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط