شنبه ۱۳۹۰/۰۲/۱۰

حضور چشمگير آتش نشاني درهمايش پياده روي خانواده

سازمان آتش نشاني قزوين در کنار شهروندان قزويني حضوري چشمگير درهمايش پياده روي خانواده داشت.

 

آتش نشانان قزويني در ساعات اوليه بامداد با حضور و مستقر شدن در مسير پياده روي اقدام به نصب پلاکارد و بنرهاي مختلف آموزشي و با داير نمودن غرفه.مردم را با اصول ايمني و پيشگيري از وقوع حوادث آشنا کردند.
در بخش ديگري از برنامه هاي اين سازمان در کنار ايجاد ايمني براي شهروندان ، تعدادي از نجاتگران اين سازمان اقدام به برگزاري مانور صعود و فرود در قسمتي از ديواره سنگي پارک فدک نمودند که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.
سخنان مسئولين در کنار شهروندان و استقبال آنان از غرفه آتش نشاني ميزان رضايت شهروندان را از عملکرد اين سازمان خدمت رسان را نشان مي داد که اين مسئله مسئوليت سازمان در جلب بيشتر شهروندان در برنامه هاي ديگر را بيش از پيش نموده است.
پايان پيام