یکشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۵

نرخ کرايه سرويس مدارس قزوين 15 درصدافزايش يافت

نرخ کرايه سرويس مدارس در شهر قزوين بدنبال افزايش نرخ سوخت بنزين و گازطبيعي CNG 15 درصد افزايش يافت.

 

آرش شايسته نيا، مديرروابط عمومي سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري قزوين افزود: اين افزايش باعنايت به نظر کارگروه ماده 14قانون سرويس حمل ونقل دانش آموزان صورت گرفته و از اسفندماه سال جاري قابل اجرا ازسوي شرکت هاي حمل ونقل درون شهري ومديران مدارس است .
شايسته نيا ظرفيت مجاز تعداد دانش آموزان براي خودروهاي سواري و ون را به ترتيب 4 و 10 نفر اعلام كرد و گفت: جابجايي بيش از ظرفيت اعلامي تخلف محسوب شده و خودروهاي متخلفين از سوي مامورين راهنمايي و رانندگي و يا كاركنان بازرس سازمان تاكسيراني به پاركينگ منتقل خواهد شد.
هم اکنون تعداد 750 دستگاه خودرودرقالب سرويس مدارس کارجابجايي دانش آموزان رادرسطح شهرقزوين برعهده دارند .

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط