سه‌شنبه ۱۳۸۹/۰۹/۲۳

فليپ روو، استاد دانشگاه لاويلت فرانسه :

قزوين شهري تاريخي و داراي پتانسيل هاي ويژه اي براي جذب گردشگراست

استاد دانشگاه لاويلت فرانسه معتقد است شهر قزوين شهري تاريخي است که پتانسيل هاي ويژه اي براي جذب گردشگر دارد.

 وقتي فيليپ روو، استاد فرانسوي دانشگاه لاويلت در خيابان هاي قزوين قدم مي زد از خود پرسيدم :"چه چيز قزوين به نظرش مي آيد؟ قزوين را چطور مي بيند؟ "حرکات صورتش گاهي از شعف عميق او از فعاليت هاي صورت گرفته در شهر مي گفت و گاهي عضلات منجمد صورتش را تعبير به بي سليقگي خودمان در ساخت شهرمان مي کردم. فرصتي دست داد تا در حاشيه همايش با او به گپ وگفتي بپردازم .(فرخ دهخدانيا)

 
در هنگام بازديد از شهر قزوين چه برداشتي از اين شهر داشتيد؟
اي کاش به جاي يک روز مي توانستم يک هفته در شهر شما باشم و بعد از آن برداشتم را بگويم ، ولي آنجه براي اولين بار و در يک نگاه در قزوين ديده مي شود داراي دو بعد است ؛ بعد اول اين است که شهر شما شهري تاريخي است که پتانسيل هاي ويژه اي براي جذب گردشگردارد.
اصولاً مراکز تاريخي شهرها عالي ترين فضاي شهري براي انسان پياده است ، از طرف ديگر شهر قزوين شهري دانشگاهي است که اين ويژگي مي تواند سرعت تحولات آن را بر پايه علمي استوار كند، اگر شما به اين پتانسيل شهر خود توجه نماييد، شهري آرام و رو به توسعه بدون کوچکترين هزينه اي براي ساکنين خواهيد داشت.
چه نکات منفي در قزوين از نظر شما بارز است؟
تعجبم از اين است که من در قزوين،  انسان را به عنوان عنصري که به فضا مفهوم مي دهد نديدم. عوض آن چه ديده مي شود اتومبيل هايي اند که انسان را ازجايي به جاي ديگر مي برند. اين اتفاقي است که من حتي در پاريس هم با آن حجم جمعيت و اتومبيل نديده ام.از طرف ديگر نمي دانم به چه دليل مراکز دانشگاهي شما اين قدر از مرکز شهر فاصله دارند؟ يکي از نکات ديگري که براي من سوال برانگيز است ،اين است که بافت تاريخي قزوين بسيار متراکم است در صورتي كه ساخت و ساز در نقاط جديد عكس اين روند را نشان مي دهد.
ممکن است در خصوص رفت و آمد در شهر و جايگاه انسان پياده در فضا بيشتر توضيح دهيد؟
ببينيد مهمترين عنصري که به فضا روح مي دهد، تحرکات انساني است .اگر انسان و فضاي سبز از شهرها گرفته شود به نوعي شهرها از زندگي ساقط مي شوند.بعضي از فعاليت هاي شما از اين جهت براي من سوال برانگيز است که با اهميت دادن به اتومبيل در جهت حذف انسان از فضاي شهري تان پيشمي رويد.
 براي اينکه اين موضوع را باز کنم براي شما مثال مي زنم :شهر شما فاقد سيستم  بهينه حمل و نقل عمومي است به اين معني که هنوز اين نگاه كه"اتومبيل هاي شخصي بايد به نفع شهر و سيستم حمل و نقل عمومي در پارکينگ خانه ها بماند" در اينجا جا نيفتاده است.
در بخشي از صحبت هايتان تراکم در بافت تاريخي اشاره کرديد از نظر شما در شهرهاي جديد چه منظر شهري بايد در طراحي بخش نوساز مد نظر قرار گيرد؟
يکي از مهمترين مسائلي که در طراحي شهرهاي امروز مورد نظر است مسئله دسترسي است اما مشکل اينجاست که از اين مفهوم تعبير درستي نمي شود . در کشورهاي در حال توسعه دسترسي را با بازگشايي و تعريض خيابانها، که من معتقدم تقويت سيستم حمل ونقل عمومي بهترين راه حل است .
پس براي حل مسئله چگونه به شهر نگاه مي کنيد؟
بگذاريد اين موضوع را بايک سوال مطرح کنم چرا شهر شما اين قدر در سطح گسترده شده است؟معايب گستردگي شهر در سطح بيشتر از مزاياي آن است به خصوص در قزوين. چرا که باعث شده است که مردم براي دسترسي به مراکز فرهنگي – تاريخي و دانشگاهي شهرشان به سختي بيفتند.
ممکن است درباره اين موضوع بيشتر توضيح دهيد؟
ببينيد وقتي فاصله از شهر زياد باشد از طرف ديگر سيستم حمل ونقل عمومي آسان و سريع هم وجود نداشته باشد طبيعي است شهروندان براي تامين نياز خود از اتومبيل شخصي استفاده کنند. اين اتفاق در فواصل زياد مي افتد در صورتي که اگر فاصله ها کم باشدو از طرف ديگر سيستم حمل ونقل عمومي کارا وجودداشته باشد انسان پياده بيشتري در شهر شما به کنش و فعاليت خواهد پرداخت.
شما دور بودن مراکز دانشگاهي از مرکز شهر را از نقاط ضعف قزوين برشمرديد در مورد اين موضوع توضيح دهيد؟
دانشجو پتانسيلي است که معمولاً از نقاط ديگر وارد شهر ميشود وقتي براي تامين نيازهايش نيازمند استفاده از اتومبيل باشد حجم زيادي خودرو به شهر تحميل مي شود در صورتي که بايد براي دانشجويان سهولت دسترسي مد نظر قرار گيرد.
در حال حاضر در شهر قزوين چندين پل روگذر در حال احداث است که شما از آنها بازديد کرديد نظر شما در اين باره چيست؟
علاقه مندم تاکيد کنم با توجه به سرمايه غني فرهنگي و علمي که در شهر شماست، اجراي انديشه هاي گذشته را کنار بگذاريد .
به عنوان آخرين سوال چه پيشنهادي براي مجموعه مديريت شهري داريد؟
دوست دارم بر اين موضوع تاکيد کنم که بناهاي تاريخي گنجينه هاي شما هستند از اين گنجينه براي جذب سرمايه بهره ببريد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط