دوشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۲۲

صباغان، مدير عامل تاكسيراني قزوين:

كرايه هاي تاكسي افزايش نيافته است

به منظور افزايش نظارت بر تاکسيرانان خطوط ويژه و ارائه خدمات بهينه به شهروندان، خطوط برون شهري به سازمان هاي حمل ونقل همگاني و يا واحدهاي تاکسيراني شهرداري هاي حومه واگذار مي شود.

 به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري قزوين ؛ جواد صباغان، مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين به برگزاري نشست مشترک  با مديران عامل سازمان هاي حمل ونقل همگاني و واحدهاي تاکسيراني شهرهاي اقباليه، محمودآباد نمونه، الوند، محمديه و شريفيه اشاره كرد و افزود: براساس توافق صورت گرفته پرونده رانندگان اين خطوط به واحدهاي تاكسيراني اين شهر ها ارسال و پس از تغيير آرم، علائم وکد شناسايي رانندگان نسبت به صدور پروانه هاي جديد اقدام خواهد شد.

صباغان درخصوص نرخ کرايه تاكسي خطوط حومه  قزوين اظهار كرد: باتوجه به هدفمندي يارانه ها، درصورتي که نياز به افزايش نرخ کرايه ها باشد، هر سازمان يا واحدي نسبت به افزايش نرخ کرايه اقدام مي كند؛ در غير اين صورت نرخ هاي فعلي تاپايان سال جاري لازم الاجرا بوده و براي سال آينده، نرخ هاي جديد ازسوي سازمان ها و واحدها اعلام خواهد شد.
وي با اشاره به ممنوعيت فعاليت خودروهاي تاکسي شهرهاي اطراف در شهر قزوين تصريح کرد: هيچ يک ازخودروهاي تاکسي شهرها و يا شهرک هاي اطراف مجاز به فعاليت در سطح شهر قزوين نيستند و درصورت رويت اين امر، خودرو به پارکينگ منتقل و با راننده متخلف برخورد مي شود.
مديرعامل سازمان تاکسيراني قزوين با تاكيد بر اينكه در حال حاضر ايستگاه هاي خطوط ويژه تغييري نخواهد کرد، گفت: درصورت نياز به مكان يابي و جانمايي ايستگاه جديد، با حضور مديران عامل سازمان هاي تاکسيراني شهرهاي اطراف و مسئولان واحدهاي تاكسيراني شهرداري ها بررسي و اقدام لازم صورت مي گيرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط