دوشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۰۱

مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر:

سنگ فرش خيابان سپه قزوين لغزنده نيست

سرعت مجاز خودروها در خيابان شهدا (سپه) به دليل وجود آثار تاريخي حداكثر 30 كيلومتر مي باشد و تاكنون تصادفي براثر لغزندگي در اين مسير گزارش نشده است.

 

علي رضا خزائلي، مدير عامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين در رابطه با لغزندگي سنگفرش خيابان شهدا (سپه) با بيان مطلب فوق افزود: لغزندگي سطح سنگفرش خيابان شهدا (سپه) يكي از نگراني هاي موجود است.
وي با بيان اينكه قبل از آغاز اين پروژه جلسات مختلفي براي انتخاب نوع سنگ خيابان شهدا برگزار شد، تصريح كرد: به همين منظور كاهش سرعت خودروها براي اهميت بيشتر به عابران در دستور كار قرار گرفت تا ضمن عريض كردن پياده رو مسيري براي تردد خودروها در نظر گرفته شود.
خزائلي سرعت مجاز خودروها در اين مسير را با توجه به وجود آثار متعددتاريخي در كنار اين خيابان 30  كيلومتر در ساعت اعلام كرد و گفت: عبور كاميون فقط در موارداضطراري در اين مسير مجاز است.
وي با اعلام اينكه برخي رسانه ها از بروز تصادف در خيابان شهدا بر اثر لغزندگي خبر داده اند، افزود: تاكنون تصادفي در اين خيابان بر اثر لغزندگي رخ نداده و منشا اين نگراني تفاوت حس رانندگي روي سنگفرش با آسفالت است.
خزائلي احداث دو تقاطع غير همسطح در ميدان آزادي (سبزه ميدان)، تغيير جهت حركت خودروها از خيابان امام خميني (ره) به ميدان آزادي و اتصال شهيد انصاري شرقي به غربي را از راهكارهاي كاهش ترافيك خيابان شهدا اعلام كرد و گفت: اتصال پروژه دولتخانه به سعدالسلطنه و اقداماتي كه به همين منظور در دستور كار قرارخواهد گرفت، مسير خيابان پيغمبريه دستخوش تغييرات جدي در حوزه ي سواره و پياده خواهد شد كه در رواني ترافيك خيابان شهدا تاثير خواهد داشت.
مدير عامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين در پايان تغيير رنگ قسمتي از سنگفرش خيابان شهدا را با شست و شوي آب و جارو قابل برطرف شدن دانست و در رابطه با تردد كالسكه و احداث پاركينگ در اين خيابان اظهار كرد: با ساماندهي مشاغل مزاحم خيابان سپه از فضاي موجود به عنوان پاركينگ بهره خواهيم برد تا ضمن محدود شدن تردد خودروها، در آينده بتوانيم تردد كالسكه را نيز در دستور كار قراردهيم.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط