چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛

کارگاه حمايت از کالاي ايراني در خانه فرهنگ شهيد نواب صفوي برگزار شد

از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ کارگاه حمايت از کالاي ايراني در خانه فرهنگ شهيد نواب صفوي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ انبارلويي،   کارشناس نيروي انتظامي در اين کارگاه گفت:خريد کالاي ايراني باعث اشتغا‌لزايي مي‌شود،حتي خريد جنس کوچک و در ظاهر بي‌اهميت، مي‌تواند تاثيري زيادي در حمايت از توليدکننده ايراني داشته باشد.

اسلام انبارلويي افزود:رفع معضل بيکاري نيازمند آن است که شعار «ايراني کالاي ايراني بخر» از شعار تبديل به عمل شود و تحقق اين مهم نيازمند فرهنگ سازي است، البته در مقابل توليدکنندگان نيز بايد کيفيت توليدات خود را ارتقا دهند.

وي اظهار کرد:خريد کالاي خارجي نشانه تشخص اجتماعي يک فرد نيست، فرهنگ مصرف کالاي خارجي توسط استعمارگران  در راستاي ترويج مصرف گرايي در کشورهاي جهان سوم ترويج داده است، لذا ضرورت دارد تا تبليغات رسانه‌اي به سمتي سوق داده شد که خريد کالاي خارجي نشانه تشخص اجتماعي نباشد.

انبارلويي اضافه کرد:اگر مردم همت و همکاري کنند ، کالاي داخلي خريداري کنند،کالاي خارجي و قاچاق مصرف نکنند و اين تصميم همه گير شود؛بدون هيچ هزينه و اقداماتي همچون برخورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي توانيم ريشه قاچاق را از کشور برکنيم.

وي خاطرنشان کرد:بنابراين، مصرف كالاي داخلي بايد به يك فرهنگ تبديل شود كه اين كار نياز به كار فرهنگي دارد،ما با خريد كالاي خارجي خودمان را تحريم مي‌كنيم و تحريم كنندگان خودمان را با خريد كالاهاي آنها، تقويت مي كنيم، افرادي كه كالاي خارجي مصرف مي كنند در واقع خود و ديگران را بايد مقصر بيكار شدن جوانان و در نتيجه افزايش سن ازدواج، فساد، نا امني و عامل كاهش ارزش پول ملي و مشكلات كشور بدانند.

 

تصاویر مرتبط