یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۸

نصرتي، شهردار قزوين:

اقدام اداره كل امور مالياتي استان بر خلاف هماهنگي هاست

اقدام اداره كل امور مالياتي استان قزوين در خصوص اخذ ماليات زياد از سازمانهاي وابسته شهرداري ، بحران ساز و عامل تضعيف كيفيت خدمات رساني است.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، مسعود نصرتي،شهردار قزوين گفت: با وجود اينكه در قالب تعاملات استاني مقرر شد تا تعيين تكليف قطعي وضعيت شهرداري ها توسط هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي از صدور ابلاغيه پرداخت ماليات براي اين نهاد غير انتفاعي مانند ديگر استان هاجلوگيري شود، اداره كل امور مالياتي اقدامي خلاف اين امر صورت داد.
نصرتي با اشاره به اينكه 14 سازمان زيرمجموعه شهرداري، نهادهاي خدماتي و غير انتفاعي محسوب مي شوند، افزود: براساس جلسات متعدد با نايب رييس مجلس شوراي اسلامي و استاندار قزوين مبني بر اينكه موقتاَ از صدور ابلاغيه مالياتي براي 14 سازمان زير مجموعه شهرداري خودداري شود، طي چند هفته گذشته اداره كل امور مالياتي به صدور ابلاغيه چندين ميليارد توماني براي سازمان هاي زير مجموعه شهرداري اقدام كرده است.
نصرتي اين اقدام را مغاير با اهداف مديريت شهري و عامل تضعيف كيفيت خدمات رساني و نگراني كارمندان اين مجموعه دانست.
وي با طرح سوالي مبني بر اينكه «چگونه سازماني مانند اتوبوسراني كه صرفاَ ماهيت خدمات رساني دارد مي تواند بيش از 26 ميليارد ريال ماليات و جريمه براي سال 81 پرداخت كند» تصريح كرد: بدون شك همين امر باعث اخلال در خدامت رساني اين سازمان و چندين برابر شدن هزينه هاي پرداختي توسط شهرداري و حتي خريد بليت شهروندان خواهد شد.
شهردار قزوين در پايان ضمن «بحران ساز» خواندن اين جريان در هزينه و كيفيت وظايف شهرداري در سازمان هاي مديريت پسماندها، آتش نشاني و خدمات ايمني، پارك ها و فضاي سبز، آرامستان ها، پايانه هاي مسافربري، تاكسي راني، فرهنگي، ورزشي و ... خواستار تجديد نظر، تصميم گيري و تعيين تكليف اين امر توسط مقام هاي مسئول شد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط