یکشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۴

طي سال گذشته صورت گرفت؛

سه هزار و445 مورد مراجعه مردمي به نواحي شهري قزوين

در سال 1390 درمجموع سه هزار و445 مورد مراجعه مردمي به نواحي شهرداري صورت پذيرفته كه بيشترين نوع مراجعه كه شامل 46 درصد مي باشد مراجعه تلفني مي باشد.

 

رييس اداره هماهنگي نواحي شهرداري قزوين با بيان مطلب فوق درگفت وگو با پيام شهر اظهاركرد: ازمجموع سه هزار و445 مورد مراجعه مردمي ، هزار و241 مورد مراجعه حضوري، 627 مراجعه مكاتبه اي وهزار و577 مورد مراجعه تلفني بوده است بيشترين تعداد تقاضاهاي مردمي در آبان ماه سال گذشته وبا 462 مورد بوده  كه بالغ بر 13 درصد كل مراجعات مي باشد صورت پذيرفته است.
محمد وفايي راد خاطرنشان كرد: ازمجموع سه هزار و445 مورد درخواست هاي مردمي تعداد دو هزار و540 مورد درخصوص مرمت ونگهداري معابر شامل روكش، لكه گيري آسفالت، ترميم ترانشه، جدول گذاري ،دالگذاري پياده روسازي، ترميم يا نصب دريچه وپل عابربوده است كه اين درخواست ها بالغ بر 74 درصد كل مراجعات مردمي مي باشد.
وي به بيشترين درخواست هاي مردمي درحوزه مرمت ونگهداري معابر اشاره كرد وافزود: هزار و130 مورد درخواست لكه گيري آسفالت و592 مورد درخواست ترميم ترانشه و 486 مورد نيز جهت رفع سد معابر از سوي شهروندان درحوزه مرمت ونگهداري معابر به نواحي شهري رسيده است كه درخواست لكه گيري آسفالت بيش از 33 درصد تقاضاها راشامل مي شود.
رييس اداره هماهنگي نواحي شهرداري قزوين يادآورشد: براساس كارشناسي نواحي سه هزار و229 مورد از مجموع سه هزار و 445 مورد درخواست هاي مردمي كه بالغ بر 94 درصد درخواست ها مي باشد قابل اجرا مي باشند وتنها تعداد 58 مورد آن قابليت اجرايي شدن را ندارد.
وفايي راد به تحليل نتايج مراجعات مردمي پرداخت ويادآورشد: دو هزار و820 مورد از درخواست ها كه شامل 82 درصد مي باشد اجرا گرديده و251 مورد آن كه بالغ بر 7 درصد مي باشد درنوبت اجرا قرار دارد وتنها 28 مورد از درخواست ها ابطال شده است.
وي با بيان اينكه بيشترين درخواست هاي اجراشده شهروندان درسطح نواحي درناحيه امامزاده علي (ع) با اجراي 769 مورد درخواست صورت پذيرفته است اضافه كرد: در سال گذشته 846 مورد مراجعه مردمي در نواحي امامزاده علي (ع) و762 مورد نيز درنواحي شهيد بابايي و531 مراجعه نيز در ناحيه مهديه صورت گرفته است .
رييس اداره هماهنگي نواحي شهرداري قزوين ادامه داد: نواحي شهرداري منطقه يك كه شامل امامزاده علي (ع) وامامزاده حسين (ع) مي باشند با هزار و264 مورد مراجعه بالاترين تعداد مراجعات درسطح مناطق را به خود اختصاص داده اند .
قابل ذكر است:  آمار ارايه شده درسطح نواحي شش گانه متصل شهري صورت پذيرفته وشامل نواحي منفصل چوبيندر وانديشه نمي گردد.
وفايي راد درخاتمه از 48 مورد مراجعه شهروندان به نواحي در هرماه به طورميانگين طي سال گذشته خبرداد واضافه كرد: براساس آماربه دست آمده ميزان مراجعات مردمي به نواي شهري درسال 1389 نسبت به سال 90 از دو هزار و651 مراجعه به سه هزار و445 مراجعه افزايش يافته كه اين موضوع نشانگر رشدي معادل 30 درصد ي ازمراجعات مردمي به نواحي است.
 

 

تصاویر مرتبط