آگهی مناقصه عمومی یک نوبته - پروژه حمل مصالح

« آگهی مناقصه عمومی یک نوبته »

 

   سازمان عمران شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به انجام پروژه "حمل مصالح" به منظور حمل مخلوط، بیس، ساب بیس، شن و ماسه و ضایعات در طول شش ماه شمسی از طریق مناقصه عمومی در یک نوبت اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند از زمان انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 12/05/98 جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir یا واحد امور قراردادهای سازمان عمران شهرداری قزوین و تحویل به دبیرخانه سازمان عمران شهرداری قزوین مراجعه نمایند.

  • سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 497،000،000 ریال می باشد. (در قالب فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی)
  • محل تامین اعتبار از بودجه داخلی شهرداری قزوین می باشد.
  • ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: قزوین- چهارراه عمران-سازمان عمران شهرداری قزوین                           تلفن: 33362654- 028