آگهی تجدید مزایده واگذاری دو دستگاه کیوسک مطبوعاتی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

« آگهی تجدید مزایده »

 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به واگذاری دو دستگاه کیوسک مطبوعاتی از طریق مزایده عمومی یک نوبته به صورت اجاره یکساله ، اقدام نماید .

لذا از متقاضیان دعوت می شود ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی جهت اطلاع و دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir و یا سایت ملی مناقصات و امور قراردادهای سازمان واقع در خیابان امام خمینی ـ بازار سعادت ـ ساختمان خدمات شهری ـ  طبقه دوم ، مراجعه نمایند .

شماره تماس : 2-33247240-028

 

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد .

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین