نصب تابلوهای راهنمای مسیر در کمربندی شرق توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با شتاب مضاعفی در حال اجراست

جانی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت:نصب تابلوهای راهنمای مسیر در کمربندی شرق توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با شتاب مضاعفی در حال اجراست.

۱۴۰۲/۰۶/۲۶