پیشرفت فیزیکی 60درصدی پروژه پوشاندن کانال آب و تعریض مسیر چهارراه نسیم شمال به سمت آرامستان بهشت رضوی

سعید عظیمی صدر؛رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین از پیشرفت فیزیکی پروژه پوشاندن کانال آب و تعریض مسیر چهارراه نسیم شمال به سمت آرامستان بهشت رضوی خبر داد.

۱۴۰۱/۰۹/۰۱