شهرداري قزوين با "شعار استقبال از بهاران – خدمت به شهروندان" به استقبال سال نو رفته است

اميدوارم با همراهي و همکاري با مجموعه مديريت شهري در روزهاي پاياني سال و ايام سال نو بتوانيم قابليت ها، توانمندها و جاذبه هاي ويژه شهر قزوين را به ساير هموطنان بهتر و مطلوبتر معرفي کنيم.

۱۳۹۰/۱۲/۱۶