آمادگي شهرداري قزوين براي تعامل دوسويه در زمينه حمل و نقل با دانشگاه فني‎برلين

شهرداري قزوين آمادگي برقراري تعامل دوسويه در راستاي برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت در زمينه حمل و نقل را با پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري و موسسه تحقيقاتي تكنولوژي و جامعه دانشگاه فني...

۱۳۹۱/۱۲/۲۰