دومين جشنوازه بازي و اسباب بازي با توانمندي و برجستگي هاي خاصي برگزار شد

به لحاظ وسعت، انضباط و انسجام بهتري شاهد فعاليت مجموعه نمايشگاه در سال جاري بوديم که جا دارد به شوراي اسلامي شهر قزوين و مجموعه شهرداري به ويژه سازمان فرهنگي- ورزشي شهرداري که اين حرکت را آغاز کرده...

۱۳۹۱/۰۱/۱۴