اعضاي تعاوني مسکن نيروي انتظامي واقع در ناحيه انديشه اقدام به دريافت قرارداد واگذاري زمين کنند

قرارداد واگذاري زمين به اعضاي تعاوني مسکن نيروي انتظامي واقع در ناحيه انديشه آماده مي‌باشد و اعضا مي‌توانند با مراجعه به هيات امناي مسکن شهرک انديشه آن را دريافت کنند.

۱۳۹۱/۰۱/۲۸