صدور مجوز حفاري براي سازمان آمار و فناوري اطلاعات و مركز كنترل ترافيك شهرداي قزوين

به گزارش مديريت هماهنگي امور اجرايي شهر در اولين جلسه كميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر در 20 فروردين ماه نسبت به صدور مجوز حفاري براي ايجاد بستر مخابراتي مركز كنترل ترافيك شهرداري قزوين اقدام شد.

۱۳۹۱/۰۲/۰۳