تهيه نقشه هاي تاسيسات و شناسنامه معابر موجب هماهنگي علمي و حرفه در سطح شهر مي شود

کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهرداري قزوين در ابتداي راه است و سعي مي کند از همين ابتدا پيگير تهيه نقشه هاي تاسيسات و شناسنامه معابر باشد تا بتواند به صورت علمي و حرفه اي هماهنگي لازم را در سطح شهر...

۱۳۹۰/۱۰/۰۹