اجرای عملیات لوله گذاری و پوشاندن کانال آب به منظور تعریض جاده چهارراه نسیم شمال به سمت نوبیلی

سعید عظیمی صدر، رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین از اجرای عملیات لوله گذاری و پوشاندن کانال آب به منظور تعریض جاده در مسیر چهارراه نسیم شمال به سمت نوبیلی خبر داد.

۱۴۰۱/۰۸/۱۸