پیشرفت فیزیکی 50درصدی پروژه پوشاندن کانال آب و تعریض مسیر چهارراه نسیم شمال به سمت آرامستان بهشت رضوی

سعید عظیمی صدر، رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین از پیشرفت فیزیکی 50 درصدی پروژه پوشاندن کانال آب و تعریض مسیر نسیم شمال به سمت آرامستان بهشت رضوی خبر داد.

۱۴۰۱/۰۸/۲۲