مزایده عمومی (یک نوبته) - 18 قطعه زمین با شرایط نقد و اقساط - شهرداری قزوین

اطلاعات مزایده فروش 18 قطعه زمین در نقاط مختلف شهر 

لینک مشاهده و دریافت اسناد:به شماره 5054/ ص/ 1400/ 10 مورخ 1400/06/02 و تمدید آگهی به شماره 5613/ ص/1400/10 مورخ 1400/06/18 

 

https://eauc.setadiran.ir/eauc/welcome.action?gateway=setad

 

     برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت فایل اسناد، ارائه تصویر پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، انصراف از شرکت در مزایده، بازگشایی فایل پاکات، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه، ثبت اطلاعات پرداخت­های نقدی و غیر نقدی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان پذیر می­باشد.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت:  1400/06/03  ساعت 14 تا تاریخ  1400/06/25 ساعت 13

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت  13 مورخ  1400/06/25 

ساعت و تاریخ بازگشایی مزایده: ساعت  8 صبح  مورخ  1400/06/27 

شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :2000005084000009

توجه:  برای شرکت در مزایده می بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید