مزایده فروش یک قطعه زمین واقع در مینودر - شهرداری مرکز

اطلاعات مزایده فروش یک قطعه زمین واقع در مینودر به شماره 1216/ ص 1400/10 مورخ 1400/02/13

لینک مشاهده و دریافت اسناد:

https://eauc.setadiran.ir/eauc/welcome.action?gateway=setad

 

     برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت فایل اسناد، ارائه تصویر پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، انصراف از شرکت در مزایده، بازگشایی فایل پاکات، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه، ثبت اطلاعات پرداخت­های نقدی و غیر نقدی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان پذیر می­باشد.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت: 1400/02/13

مهلت دریافت از سایت الکترونیکی دولت:  تا مورخ 1400/02/25 ساعت 12

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت14 روز  شنبه 1400/02/25

ساعت و تاریخ بازگشایی مزایده: ساعت  9 مورخ 1400/02/26

شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :2000005084000002

توجه:  برای شرکت در مزایده می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید