آگهی مناقصه عمومی - تهیه تجهیزات و اجرای عملیات فیبر نوری - شهرداری قزوین

آگهی مناقصه عمومی
(یک نوبته – یک مرحله­ ای)

 

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به تهیه تجهیزات و اجرای عملیات فیبر نوری به طول تقریبی 10/000 متر

(10 کیلومتر) در سطح شهر قزوین، به شرح جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره­گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)، از طریق برگزاری مناقصه عمومي با شرکت­های دارای صلاحیت اقدام نماید. متقاضیان می­توانند پس از انتشار آگهی جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند.

برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می­باشد و شرکت کنندگان می­بایست ضمن بارگذاری فایل مهر و امضاء شده اسناد پاکات "الف" و "ب" و "ج" در سامانه، اصل پاکات"الف"،"ب"،"ج" را نیز تا  مهلت ارائه شده در اسناد به دبیرخانه شهرداری مرکز قزوین تحویل نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­ باشد.

تلفن تماس: 33239283

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید