آگهی تجدید مناقصه عمومی - پروژه خانه تئاتر بوستان ملت شهر قزوین - شهرداری قزوین

(آگهی تجدید مناقصه عمومی)

 

شهرداری قزوین در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومي نسبت به طراحی و تجهیز: نور- صدای صحنه - سالن تئاتر- پلاتو عروسکی- صندلی­های سالن- اتاق کارگردان و سایر تجهیزات مرتبط به صورت جعبه سیاه (Black Box) واقع در پروژه خانه تئاتر بوستان ملت شهر قزوین با شرکت­های دارای سوابق اجرایی در زمینه تجهیز سالن نمایش (Black Box)، اقدام نماید. متقاضیان می­توانند پس از انتشار آگهی به مدت ده روز جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir یا به مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکز مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

تلفن تماس: 33239283