مزایده عمومی یک نوبته - رستوران واقع در قزوین – بوستان ملی باراجین

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد یک باب رستوران واقع در قزوین – بوستان ملی باراجین را جهت اجاره به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

 

ردیف

 

موقعیت

مساحت

کاربری

امکانات

قیمت کارشناسی

اجاره ماهیانه

قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه

مترمربع

سال اول- ریال

سال دوم- ریال

1

بوستان باراجین

خیابان بهارستان

حدوداً 250

رستوران

امتیاز گاز، برق، تلفن

انباری، سرویس بهداشتی

45,000,000

50,000,000

 

 

متقاضیان می­ توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند.

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283