مزایده عمومی یک نوبته - تعداد دوازده قطعه زمین را به صورت 100 درصد نقد

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد دوازده قطعه زمین را به صورت 100 درصد نقد، به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید

 

قیمت کارشناسی کل (ریال)

کاربری

مساحت

(مترمربع)

پلاک ثبتی

آدرس

ردیف

20/443/550/000

مسکونی

177/77

1337/557  و 1170/1011 فرعی از 34-اصلی 

شهرک ولایت پردیس 27

1

19/715/300/000

مسکونی

179/23

1340/557  و 1177/1011 فرعی از 34-اصلی

شهرک ولایت پردیس 25

2

10/874/500/000

مسکونی

217/49

779 فرعی از 3141 اصلی بخش 4 قطعه 4

بادامستان ،کوچه فروردین

3

11/154/500/000

مسکونی

223/09

779 فرعی از 3141 اصلی بخش 4 قطعه 5

بادامستان ،کوچه فروردین

4

13/312/500/000

مسکونی

266/25

779 فرعی از 3141 اصلی بخش 4 قطعه 6

بادامستان، کوچه فروردین

5

8/980/650/000

مسکونی

199/57

779 فرعی از 3141 اصلی بخش 4 قطعه 8

بادامستان، پشت کوچه فروردین، گذر جدید تفکیکی

6

8/980/650/000

مسکونی

199/57

779 فرعی از 3141 اصلی بخش 4 قطعه 9

بادامستان، پشت کوچه فروردین ، گذر جدید تفکیکی

7

15/135/600/000

مسکونی

252/26

779 فرعی از 3141 اصلی بخش 4 قطعه 11

بادامستان، نبش کوچه شهاب و گذر جدید تفکیکی

 

8

4/855/200/000

تجاری

57/12

12 فرعی از 1616 اصلی بخش 3

خیابان باغ دبیر، ابتدای کوچه حمداله مستوفی، بحر کوچه سرخوش

9

7/470/000/000

مسکونی

166/00

3 فرعی از 152 اصلی

قطعه 4

خیابان سعدی روبروی کوچه سپاه انتهای کوچه محمدی فلاح

10

4/746/150/000

مسکونی

105/47

23 فرعی از 1483- اصلی بخش 3 قطعه 26

تهران قدیم کوچه پیرحصار کوچه شالی

11

1/495/550/000

تجاری

42/73

باقیمانده 3455-اصلی

بخش 2

خیابان تبریز جنوبی، نبش کوچه مطیعی

12

 

متقاضیان می­توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند،

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283