مزایده عمومی یک نوبته - هفت قطعه زمین شهرداری قزوین

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد هفت قطعه زمین را به صورت کاملاً نقدی و به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید:

ردیف

آدرس

مساحت

قطعه

پلاک ثبتی

کاربری

مبلغ پایه کارشناسی (ریال)

1

بر بلوار نوروزیان، جنوب کوچه حکمت  71

191/62

2

بخشی از 12/11 فرعی از 38 اصلی – بخش 5

تجاری مسکونی

26/826/800/000

2

بادامستان، ضلع شمال

برج­های حل اختلاف

166/86

6

296/8 فرعی از 41/31 اصلی بخش 4

مسکونی

8/676/720/000

3

بلوار خرمشهر، ضلع جنوب تأمین اجتماعی

192/71

6

5 فرعی از 65 اصلی

تجاری مسکونی

9/635/500/000

4

خیابان راه آهن ، کوچه غنچه

235/14

1

61/63/706 فرعی از 25 اصلی

مسکونی

3/056/820/000

5

مینودر، خیابان مرصاد، روبروی هتل ورزش

241

2

15734 فرعی از 41  اصلی

مسکونی

13/255/000/000

6

بادامستان، ضلع شمال

برج­های حل اختلاف

228/52

16

296/ 8 فرعی از 3141 اصلی

مسکونی

11/426/000/000

7

غیاث آباد، بلوار ارتباطات، پشت مدرسه صادقین

123/28

 

باقیمانده 22/15/5 فرعی از 3141 اصلی

تجاری مسکونی

8/013/200/000

 

متقاضیان میتوانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا سایت ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند، ضمنأ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 02833239283