آگهی مناقصه - خرید دوربین های نظارت تصویری

آگهی مناقصه خرید دوربین نظارت تصویری

 

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به خرید دوربین های نظارت تصویری،به تعداد 40 دستگاه جهت تجهیز تقاطع های سطح شهر از طریق برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله­ ای با شرکت­ های دارای صلاحیت اقدام نماید. متقاضیان می­توانند پس از انتشار آگهی به مدت ده روز جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی WWW.QAZVIN.IR؛ یا سایت ملی مناقصات و یا به مدیریت پیمان ورسیدگی واقع در شهرداری مرکز مراجعه نمایند. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

تلفن تماس 5-02833227001 و 02833239283