آگهی مناقصه خرید مصالح سنگی کوهی شهرداری قزوین

((آگهی مناقصه عمومی))

 

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به خرید مصالح سنگی کوهی به میزان 100/000 تن (یکصد هزار تن) جهت استفاده در کارخانه­ های آسفالت شهرداری، در مدت زمان یکسال به صورت 50 درصد نقد و 50 درصد غیر نقد(زمین) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. واجدین شرایط می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir، یا سایت­ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

آدرس: قزوین، خیابان شهرداری، شهرداری مرکز، تلفن: 5-33227001