آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای پروژه خانه تئأتر

((آگهی مناقصه عمومی))

 

شهرداری قزوین در نظر دارد جهت تعیین پیمانکار، به منظور تهیه مصالح واجرای پروژه خانه تئأتر واقع در منطقه دو شهرداری قزوین؛ در طول مدت 18 ماه (هجده ماه) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. واجدین شرایط می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir، یا سایت­ ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

آدرس: قزوین، خیابان شهرداری، شهرداری مرکز، تلفن: 5-02833227001