آگهی مناقصه اجرای پروژه پارک بانوان - منطقه 1 شهرداری قزوین

((آگهی مناقصه عمومی))

 

شهرداری قزوین در نظر دارد جهت تعیین پیمانکار، به منظور تهیه مصالح و اجرای پروژه پارک بانوان واقع در منطقه یک شهرداری قزوین؛ در طول مدت 18 ماه (هجده ماه) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. واجدین شرایط می ­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir، یا سایت­ ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

آدرس: قزوین، خیابان شهرداری، شهرداری مرکز، تلفن: 5-02833227001