اطلاعات مزایده فروش 17 قطعه زمین واقع در نقاط مختلف شهر قزوین به صورت نقد

اطلاعات مزایده فروش  17 قطعه زمین واقع در نقاط مختلف شهر قزوین به صورت نقد

لینک مشاهده و دریافت اسناد:به شماره 1516/ص/ 1401/10  مورخ 19/02/1401

https://eauc.setadiran.ir/eauc/welcome.action?gateway=setad

 

     برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت فایل اسناد، ارائه تصویر پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، انصراف از شرکت در مزایده، بازگشایی فایل پاکات، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه، ثبت اطلاعات پرداخت­های نقدی و غیر نقدی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان پذیر می­باشد.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت از تاریخ : 21/02/1401 ساعت 14:30 تا تاریخ 07/03/1401 ساعت 14

 مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 25/02/1401 تا ساعت 19

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین از ساعت 14:30 مورخ  21/02/1401  تا ساعت  14 مورخ 07/03/1401

ساعت و تاریخ بازگشایی مزایده: ساعت  10 صبح  مورخ 08/03/1401

شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 20010050840000002

توجه:  برای شرکت در مزایده می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.