دیدار امیر ویسی مدیر بانک‌ملی استان قزوین و هیئت همراه با مهدی صباغی شهردار قزوین