آیین بهره برداری از پروژه های شهرداری قزوین در حضور رئیس جمهور