عملیات ضدعفونی و گندزدایی شهر توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین