بقعه « سلطان ويس» يا « سلطان قيس» درارتفاعات شمالي شهر قزوين قرار دارد. حمدالله مستوفي اين مقبره را متعلق اويس قرني صحابه حضرت اميرالمومنين(ع) مي داند. اين بنا از دو قسمت، مقبره وبناي وابسته به آن ،شکل گرفته است . بناي مقبره هشت ضلعي واز سنگ لاشه با ملات ماسه آهک ساخته شده است .