معرفي سهامداران معرفي سهامداران

 

سهامداران شرکت :

شهرداري قزوين
سازمان ميادين وميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل
صندوق ذخيره کارکنان شهرداري قزوين
سازمان عمران شهرداري قزوين