شركت بهسازان آينده قزوين :
 
نشاني دفتر:
قزوين ، ميدان ارتش ، ساختمان همياري ، طبقه اول واحد 3
تلفن :
3368405-0281
دورنگار :
فكس: 3368404-0281
ايميل مديرعامل :
S.FARAZMAND@yahoo.com